پروژه های پایان یافته

روکش آسفالت گرم بیندر محور دامغان –  معلمان

راه سه هزار تنکابن – الموت قطعه 1

احداث پل مرزی سرخس

قطعه 3 باند 2 رودهن فیروزکوه

قطعه 4 باند 2 رودهن – فیروزکوه

قطعه دو کنارگذر گیلاوند